Konkurs#

Centrum Muzyki

Województwo Małopolskie wspólnie z Gminą Miejską Kraków ogłosiło jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku/budynków Centrum Muzyki i Parku Miejskiego. Konkurs został przygotowany i ogłoszony przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków.

Konkurs w części dot. Centrum Muzyki był konkursem realizacyjnym, w części dot. Parku Miejskiego konkursem studialnym.


Przedmiot konkursu zakładał stworzenie budynku/budynków Centrum Muzyki, z salami koncertowymi, salami prób, zapleczem (obsługowym, magazynowym, technicznym, biurowym) niezbędnym dla funkcjonowania uznanych orkiestr Filharmonik Krakowskiej, Sinfonietty Cracovia, Capelli Cracoviensis i zespołów artystycznych a także innych – w tym orkiestr i zespołów gościnnych), umożliwiającego jak najpełniejsze wykorzystanie bogatej krakowskiej i małopolskiej oferty artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej, a jednocześnie przeprowadzenie kompleksowej sanacji, rewitalizacji i zmiany funkcjonalnej zdegradowanego obszaru Krakowa.

Koncepcja Parku Miejskiego zakłada stworzenie kompleksowej i spójnej wizji funkcjonalno-przestrzennej całego obszaru, która pozwoli na realizację projektu o kluczowym znaczeniu dla rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa m.in. poprzez wykreowanie publicznej, zorganizowanej przestrzeni o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.


Przedsięwzięcie realizacji Centrum Muzyki wraz z Parkiem Miejskim i bezpośrednim połączeniem z Bulwarami Wisły jest kluczowym elementem rewitalizacji terenów nadbrzeżnych rzeki Wisły i stanowi projekt o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa.


Prace dot. przygotowania Konkursu zostały poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Zadaniem Konkursu było wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.


 Kryteria oceny prac konkursowych:

 - pierwszorzędne: rozwiązania urbanistyczne, rozwiązania architektoniczne, rozwiązania  funkcjonalno-użytkowe, rozwiązania  akustyczne. Ponadto Sąd konkursowy oceniał walory przyrodniczo-krajobrazowe.

- drugorzędne: rozwiązania innowacyjne i energooszczędne, w tym obniżające koszty eksploatacji budynku/budynków, sposób nawiązania do kontekstów dalekich i bliskich.

 

Pula nagród

 • pierwsza nagroda — 150 000 PLN
 • druga nagroda — 75 000 PLN
 • pozostałe ewentualne nagrody lub wyróżnienia — 75 000 PLN


Harmonogram

 • Ogłoszenie konkursu — 7.08.2018
 • Składanie pytań do regulaminu konkursu — do 20.08.2017
 • Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu — do 28.09.2018
 • Składanie zgłoszeń udziału w konkursie — 3.09.2018 do godziny 15:00
 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału — do 17.09.2018
 • Składanie pytań do regulaminu konkursu — do 8.10.2017
 • Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu — do 19.10.2018
 • Składanie prac konkursowych — 19.11.2018 do godziny 15:00
 • Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej — 25.11.2018 o godz 16:00 w Sali Złotej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
 • Dyskusja pokonkursowa — 22.02.2019 o godz. 15:00, Sala Miedziana Muzeum Krakowa (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) Rynek Główny 35, 31-011 Kraków (wejście od ul. Szczepańskiej 2)

W niedzielę, 25 listopada 2018, w Sali Złotej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ogłoszono wyniki oraz otwarto wystawę pokonkursową. Ocenie zostało poddanych 9 projektów.


Sąd Konkursowy obradował w składzie:

 • prof. arch. Ewa Kuryłowicz, KSK SARP Warszawa, przewodnicząca Sądu konkursowego;
 • dr hab. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, KSK SARP Kraków, Sędzia referent;
 • arch. Hu Qian, ISOZAKI+HuQian Partners, Szanghaj, Chiny, Sędzia zagraniczny;
 • prof. arch. Krzysztof Ingarden, KSK SARP Kraków;
 • prof. arch. Artur Jasiński, KSK SARP Kraków;arch;
 • Piotr Chuchacz, MPOIA RP;
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2015-2018;
 • Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie;
 • Janusz Marynowski, Sinfonia Varsovia;
 • Bogdan Tosza, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie;
 • arch. Tomasz Bobrowski, Główny Architekt Miasta;
 • Łukasz Pawlik, p.o. Miejskiego Architekta Krajobrazu;
 • Jerzy Dybał, Sinfonietta Cracovia;

przy udziale Sekretarzy organizacyjnych konkursu:

 • dr arch. Rafała Zawiszy, KSK SARP Kraków
 • Joanna Bednarczyk, UMWM

 

Nagrody:

I nagroda — 150 000 PLN Praca nr 836660 (001)

SBS Engineering Group, Kraków, Polska oraz 3TI Progetti Italia — Ingegneria Integrata S.P.A, Rzym, Włochy

Skład zespołu autorskiego:Maher Mater, Piotr Ehrenhalt, Anna Kowal, Kraków

Współpraca: arch. arch. Tomasz Giefert, Joanna Ryś, Dominika Strzałka, Anna Eckes, Michał Sajdek, Joanna Tomecka, Sebastian Machaj; arch. kraj. Małgorzata Tujko

Akustyka: Octavio Inacio, Higini Arau

II nagroda — 75 000 PLN Praca nr 330273 (005)

Metra et Associes — Brigitte Metra, Paryż, Francja

Skład zespołu autorskiego: Główny projektant: Metra et Associes – Brigitte Metra, Paryż, FrancjaAkustyk: Nagata Acoustics America, Inc – Yasuhisa Toyota, Los Angeles, USAArchitekt krajobrazu: ID biuro projektów Stożek & Śnieżek, Kraków, Polska

Sąd konkursowy przyznał również trzy równorzędne wyróżnienia.


Uzasadnienie zwycięskiego projektu

(Treść uzasadnienia wyboru zwycięskiego projektu przedstawiona podczas rozstrzygnięcia konkursu)

 

"I nagrodę w konkursie na projekt Centrum Muzyki w Krakowie otrzymała praca nr 001 za koncepcję budynku w miejscu, które, wraz z parkiem, ma stać się nowym ogniskiem kultury, obecnie będąc lokalizacją zdominowaną przez zabudowę mieszkaniową.


Idea przestrzenna opiera się tu na choreografii ruchu ludzi przybywających zarówno od strony miasta jak i wiślanych bulwarów, w sposób jednoznacznie wiążący rzekę, park i plac zaproponowany przy nowym rondzie. Przestrzeń publiczna placu wprowadza element miejskiej elegancji, tak charakterystyczny dla krakowskich miejskich enklaw. Dobry jest też pomysł przenikania tego placu z częścią parkową, choć park mógłby mieć tu więcej do powiedzenia, w ten sposób uwzględniając walory istniejącej zieleni.


Przestrzeń parku niesie w sobie tajemnicę dawnych reliktów, w tym śladowo aktualnie obecnego fortu Twierdzy Kraków „Luneta Grzegórzecka”. Horyzontalna bryła nowego Centrum akcentuje obecność tego świadka historii zniżając się w kierunku Caponiery fortu delikatnym, ale znaczącym obniżeniem dachu. Materiał budowy fortu pojawia się jako podstawowe tworzywo muzycznych przestrzeni uformowanych od strony foyer płynnie, dzięki drobnym gabarytom ceramicznego budulca.


Wspólne foyer bardzo dobrze powiązane z przestrzenią wejściowego placu kieruje do największych sal i parku w sposób czytelny i pozwalający, dzięki transparentnej elewacji, na obecność tak w zieleni jaki w zamkniętej kubaturze.


Pomimo koniecznych dalszych korekt niektórych parametrów sal, a w szczególności sal miejskich, zarówno pod kątem korekt akustycznych jak i uszczegółowień funkcjonalnych, są one w ramach założonej idei możliwe.


Praca jest jedną z czterech najwyżej ocenionych z grona nadesłanych przez konsultantów ds. akustyki. Sposób prezentacji tych sal, choć dobry w założeniach, jest we fragmentach zbyt szkicowy. Do pracy zostaną sformułowane szczegółowe wytyczne i zalecenia dotyczące funkcjonalności i szczegółowej estetyki, związane z potrzebami użytkownika.


Decyzja o umieszczeniu przestrzeni obsługujących sale wzdłuż elewacji północnej podkreśla rangę głównego wejścia najbliższego potokom ludzi przybywającym z miasta i umożliwi rozdzielenie ruchu publiczności i muzyków w sposób prosty i łatwo zapamiętywalny. Elewacja ta, w opinii Jury wymaga dalszych działań w obrębie jej artykulacji, przy pozostawieniu przewidzianych już interesujących przebić widokowych. Decyzja o obniżeniu wysokości obiektu (w stosunku do możliwych 25 m jest tu 18 m) zmniejsza też ewentualną uciążliwość budynku dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, nie generując ruchu wzdłuż całej północnej elewacji a koncentrując go przy planowanym rondzie. Ograniczona przez projektantów wysokość obiektu, choć lokalnie będzie musiała nieco wzrosnąć ze względu na korekty akustyczne i konstrukcyjne, w ramach idei płynnie podnosząc się i opadając sprzyja utrzymaniu widoku na rzekę dla mieszkańców górnych pięter budynków.


Prosta formalnie koncepcja i planowane materiały odnoszą się do krakowskiego genius loci w sposób przydający unikalności projektowi, wyrastającemu w swoich nastrojach i z niepowtarzalnych krakowskich piwnic i z pięknych gwiaździstych kościelnych sklepień.

Zakładając, że obiekt poświęcony kulturze i jej immanentnej części jaką jest muzyka, powinien pozwalać mieszkańcom i gościom na identyfikację z miejscem, miastem i jego tradycją, projekt stanowi propozycję klarowną i jednoznaczną.


Romantyzm miękkich i rzeźbiarsko opracowanych, ceramicznych ścian i sklepień daje możliwość odczuwania kameralności a jednocześnie monumentalnej elegancji, daje sposobność poczucia łączności z przyrodą w przestrzeni i w połączeniu z miastem, będąc jednocześnie od niego, tam gdzie trzeba, dyskretnie oddzielonym.


Koncepcja ma potencjał uzyskania niepowtarzalności krakowskiego centrum muzyki za pomocą prostych środków przy obietnicy bogactwa różnorodnych wrażeń. A o to przecież w architekturze chodzi najbardziej."


Autorzy tego projektu zostali został zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający planuje realizację inwestycji w technologii BIM.

Konkurs#

Dokumenty

 

 

Pozostałe nagrody i wyróżnienia można zobaczyć w publikacji pokonkursowej.

Witold kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

„Centrum Muzyki, które powstanie na Grzegórzkach w Krakowie, jest długo wyczekiwanym przez mieszkańców nie tylko Krakowa, ale i całej Małopolski.

W naszym regionie znajduje się sporo dobrych szkół muzycznych różnego stopnia, wiele znamienitych zespołów, renomowana Filharmonia, prestiżowa Akademia Muzyczna. Jednak brakuje dotychczas miejsca, w którym można rozkoszować się muzyką najwyższych lotów w komfortowych warunkach.”