Kalendarium#

realizacji

Województwo Małopolskie podjęło szereg działań niezbędnych do realizacji projektu Budowa Centrum Muzyki w Krakowie.


Do najważniejszych zadań zrealizowanych w latach 2017-2019 należało:

  • zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Muzyki w Krakowie” między Województwem Małopolskim, a Gminą Miejską Kraków;
  • finalizacja zamiany działek między Województwem Małopolskim, a Agencją mienia Wojskowego;
  • opracowanie rekomendowanego wariantu układu drogowego;
  • wykonanie założeń merytorycznych funkcjonowania i kierunków rozwoju Centrum Muzyki oraz wytycznych funkcjonalno-użytkowych obiektu;
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących idei budowy Centrum Muzyki i Parku Miejskiego;
  • opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia konkursu, w tym opinii geotechnicznej, inwentaryzacji dendrologicznej, wytycznych akustycznych;
  • przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu urbanistyczno-architektonicznego, jednoetapowego, na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie
  • stworzenie strony internetowej Centrum Muzyki w Krakowie;
  • przeprowadzenie negocjacji ze Zwycięzcą Konkursu urbanistyczno-architektonicznego, jednoetapowego, na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy ze Zwycięzcą Konkursu oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie rozbiórki dwóch istniejących obiektów, na przeprowadzenie badań archeologicznych oraz postępowanie mające na celu wyłonienie inwestora zastępczego odpowiedzialnego za prawidłową realizację inwestycji.


Ramowy harmonogram realizacji Projektu


Zadania

Okres realizacji

Wykonanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej

2019-2021

Roboty przygotowawcze, budowlane, wykończeniowe.

2021-2024

Odbiór obiektu z wyposażeniem, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i otwarcie dla użytkowników.

2024